دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-201 
بررسی همگنی میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاه‌های هواشناسی ایران

صفحه 146-162

محمد مرادی؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیمزاده


بررسی همدیدی و شبیه‌سازی توفان خاک استان خوزستان در بهمن ماه سال 1395

صفحه 177-189

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ معصومه موسوی