آشکار سازی انواع ابرها با استفاده از داده های ماهواره ای بر اساس الگوریتم ISCCP در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا/پژوهشکده هواشناسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی شمال، آمل و موسسه نورفام

3 عضو هیئت علمی گروه کاوشهای جوی پژوهشکده هواشناسی

4 عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست

چکیده

در این مقاله ، به منظور آشکارسازی انواع ابرها در ایران از داده های عمق نوری ابر و فشار قله ابر سنجنده AVHRR ماهوارهNOAA و الگوریتم‌ تشخیص نوع ابر پروژه بین المللی ماهواره‌ای اقلیم‌شناسی ابر (ISCCP)، طی دوره آماری (2010-1981) استفاده شده است. روش به کار رفته ابداعی بوده و در نوع خود برای اولین بار برای ایران به کار رفته است. با استفاده از الگوریتمISCCP ، پوشش 9 نوع ابر شامل ابرهای کومه ای (Cu)، فراز کومه ای(Ac) ، فرازپوشنی(As)، پوشن کومه ای(Sc)، ابرهای همرفت عمیق(Cb)، ابرهای پوشنی(St)، بارا پوشنی (Ns)، پرسا(Ci)، پرسا پوشنی(Cs) به صورت میانگین ماهانه از ژانویه تا دسامبر طی دوره آماری (2010-1981) در گستره ایران محاسبه و استخراج شده است. نتایج نشان داده است که بیشینه درصد فراوانی ابرهای کومه ای در فصلهای پاییز و زمستان در مناطق ساحلی جنوب شرق و مناطق جنوبی ایران قرار دارد. فراوانی ابر فرازپوشنی در بخش وسیعی از ایران بیش از 50 درصد است و بیشینه فراوانی آن در همه ماه‌ها از 80 درصد فراتر می‌رود . ابر پوشن کومه ای نیز در فصلهای پاییز و زمستان دارای پراکنش یکسانی است. در مقابل درصد فراوانی ابر پوشنی برای همه ماه‌ها بسیار کم است به غیر از ماه ژوئیه که در جنوب غرب دریای مازندران دارای فراوانی بین 5 تا 25 درصد است. درصد فراوانی ابر پرساپوشنی در ماه‌های مختلف دارای تفاوت زیادی است. بیشترین فراوانی این ابر در ماه‌های ژانویه، فوریه و اکتبر است. در این ماه‌ها بیشینه فراوانی ابر پرساپوشنی به بیش از 50 درصد می‌رسد.

کلیدواژه‌ها