اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهد نگارنده‌(گان)

* مجله هواشناسی و علوم جوّ نسبت به چاپ مقاله‌هایی اقدام می‌نماید که پیشتر در سایر مجله‌های علمی (ایرانی و خارجی) منتشر و یا به‌ صورت همزمان ارسال نشده باشد. درصورتی که محتوای مقاله حاضر نیز در مجله دیگری به صورت جزئی یا کامل آمده باشد، انتظار می‌رود تا نگارنده محترم، هیأت تحریریه مجله را در هر مرحله از داوری و چاپ آگاه نماید. لازم به ذکر است که این نشریه با احترام به قوانین در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق انتشار (Cope) می باشد و در آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 * مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌(گان) است.