داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
فرهنگ احمدی گیوی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
مجید ازادی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
ابراهیم اسعدی اسکویی رییس پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی
صیاد اصغری سراسکانرود محقق اردبیلی
کمال امیدوار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
مهدی امیرآبادی زاده اقلیم شناسی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
مهدی امیرابادی زاده گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
علیرضا انتظاری اقلیم شناسی هیات علمی
ایمان بابائیان
سعید بازگیر
محمّد باعقیده اقلیم شناسی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
بهرام بختیاری هواشناسی کشاورزی دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه باهنر کرمان
جواد بداق جمالی
جواد بذرافشان دانشگاه تهران
فرانک بهرامی Islamic Azad University, Science and Research Branch , Tehran
حمیدرضا بیات منابع طبیعی و محیط زیست استادیار گروه جغرافیا دانشگاه امام علی (ع)
مرتضی پاکدامن عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد
فاطمه پرک
راضیه پهلوان هواشناسی دریایی کارشناس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
شراره پور ابراهیم محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سحر تاجبخش گروه کاوشهای جوی پژوهشکده هواشناسی
مسعود ترابی آزاد هواشناسی دریایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
محمد تشنه لب
سمانه ثابت قدم عضو هیئت علمی موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
شهره جلالی دانشگاه تهران
مسعود جلالی هواشناسی همدیدی هیات علمی دانشگاه
تورج جمشیدی خزلی هواشناسی دینامیکی، هواشناسی همدیدی اداره کل هواشناسی استان تهران
سامان جوادی محیط زیست گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران.
زهره جوانشیری عضو هیات علمی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران
سهیلا جوانمرد عضو هیئت علمی گروه پژوهشی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا/پژوهشکده هواشناسی
مجید حبیبی نوخندان پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم
محمود حسین زاده کرمانی اقلیم شناسی-کشاورزی- مشهد
طاهره حق روستا دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
علی حقی زاده سیلاب و هیدرولوژی گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
پرویز حقیقت جو اقلیم شناسی دانشیار گروه آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
هومن حکیم زاده هواشناسی دریایی شرکت ملی نفتکش ایران
محسن حمیدیان پور مدیر گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
سکینه خان سالاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
نوشین خدام هواشناسی همدیدی پژوهشگاه هواشناسی
لیلی خزانه داری پژوهشکده اقلیم شناسی
محمود خسروی اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)،دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران زاهدان
فرامرز خوش اخلاق گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
مسعود خوش سیما سازمان سنجش از دور
محمد دارند عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
سیده سولماز دشتی محیط زیست دانشیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
علی دلال اوغلی سیلاب و هیدرولوژی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
مجتبی ذوالجودی عضو محترم هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی
اکبر رشیدی
مجید رضائی بنفشه اقلیم شناسی استاد دانشگاه تبریز
طیب رضیئی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری tayebrazi@scwmri.ac.ir
عباس رنجبر پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
مهدی رهنما
احمد روشنی دفترهیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی
میثم سالاری‌جزی هواشناسی آبشناسی استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی سام خانیانی هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی- دانشکده عمران- بایل- مازندران- ایران
بهروز سبحانی اقلیم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سیده آمنه سجادی هواشناسی همدیدی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
مجید شفیع پور مطلق
علیرضا شکیبا عضو مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر شمسی پور گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
ساویز صحت کاشانی هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
عبدالله صداقت کردار انجمن هواشناسی
برومند صلاحی محقق اردبیلی
صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
علی طالبی سیلاب و هیدرولوژی دکتر علی طالبی، استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
حسین عابد اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور
مجتبی عظام
پروین غفاریان سرپرست پژوهشکده علوم جوی
ابراهیم فتاحی پژوهشکده هواشناسی
مائده فتحی پیش بین/سازمان هواشناسی کشور
منوچهر فرج زاده اصل
یاشار فلامرزی اقلیم شناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
علیرضا قراگوزلو هواشناسی ماهواره ای دانشگاه شهید بهشتی
مریم قرایلو استادیار/موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زهرا قصابی گروه پیش آگاهی مخاطرات جوی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
نوذر قهرمان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
یوسف قویدل رحیمی گروه آب و هواشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سارا کرمی هواشناسی همدیدی پژوهشکده هواشناسی
مهناز کریمخانی هواشناسی فیزیکی پژوهشگاه هواشناسی
غلامعلی کمالی هواشناسی کشاورزی گروه اموزشی هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منصوره کوهی عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد-ایران
بهزاد لایقی
حسن لشکری اقلیم شناسی 4-استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
محمد لطفی هواشناسی کشاورزی ندارم
الهام مبارک حسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا محب الحجه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زینب محمدی دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک،مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
عاطفه محمدی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، سازمان هواشناسی کشور
محمد مرادی عضو هیات علمی پژوهگاه هواشناسی
زهره مریانجی اقلیم شناسی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران
امیرحسین مشکوتی عضو گروه آموزشی علوم زمین دانشکده علوم پایه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
محمد معتمدی راد انرژیهای تجدید پذیر استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بیرجند
جعفر معصوم پور سماکوش اقلیم شناسی دانشیار اقلیم شناسی ، گروه جغرافیای دانشگاه رازی
محمد حسین معماریان هواشناسی فیزیکی گروه هواشناسی - دانشگاه یزد
محمد حسین معماریان بخش فیزیک فضا، دانشکده فیزیک، پردیس علوم، دانشگاه یزد
مجید منتظری اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی ، دانشگاه اصفهان
حسام الدین مهرفر هواشناسی دریایی گروه فیزیک، دانشگاه آیت اله بروجردی، بروجرد، ایران
سیده معصومه موسوی کارشناس پژوهشکده محیط زیست
سید مجید میررکنی Yazd Unversity, Yazd, IRAN
محمد میرزائی موسسه ژئوفیزیک
فرهاد میرزایی دانشیار مهندسی گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا میرزایی قره لر سیلاب و هیدرولوژی دانشگاه یاسوج. گروه مرتع و آبخیزداری. یاسوج. ایران.
حسین میر موسوی اقلیم شناسی دانشیار گروه اقلیم شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان
حسین میرموسوی اقلیم شناسی دانشیار گروه اقلیم شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان
سید حسن میرهاشمی هواشناسی آبشناسی دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل،
محمد نجف زاده دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر نجفی عضو محترم هیات علمی موسسه تحقیقات آب
امین رضا نشاط سیلاب و هیدرولوژی گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات
محمدعلی نصر اصفهانی هواشناسی فیزیکی، هواشناسی همدیدی هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
رضا نقدبیشی استادیار گروه مهندسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سمانه نگاه هواشناسی گیلان
فائزه نوری پژوهشکده هواشناسی
سید آرمان هاشمی منفرد سیلاب و هیدرولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود هاشمی نژاد پژوهشگاه مواد و انرژی ، کرج
محمدحسن وحیدنیا محیط زیست گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
مهدی وفا خواه سیلاب و هیدرولوژی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
الهام یاراحمدی اقلیم شناسی دانشگاه لرستان