راهنمای نویسندگان

پذیرش مقاله

مقاله با  فرمت word 2007 و بالاتر و با رعایت موارد زیر از طریق سامانه به آدرس http://ims-jmas.ir& http://ims-jmas.net فرستاده شود.

 تعهد نگارنده‌(گان)

* تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله، نگارنده‌(گان) را متعهد می‌نماید که مقاله پیشتر در جای دیگری چاپ و یا به‌طور همزمان برای مجله دیگری فرستاده نشده و تا دریافت پاسخ آخر از سوی سردبیر مجله نیز، ارسال نخواهد شد. این نشریه با احترام به قوانین در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق انتشار (Cope) می باشد و در آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

* مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌(گان) است.

*همچنین نگارندگان می بایست جهت ارسال مقاله به مجله هواشناسی و علوم جو فرم_تعارض_منافع  را نیز تکمیل نمایند.

 *نکته مهم: خواهشمند است در هنگام ارسال مقاله، اسامی و مشخصات نویسندگان به دقت و با توجه به شرایط پژوهشی دانشگاه محل تدریس تهیه و تنظیم شود. تغییرات ترتیب و مشخصات نویسندگان برعهده نویسنده رابط مقاله می باشد.

ساختار مجله

صفحه اول مقاله شامل:

عنوان فارسی

عنوان کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

 نگارنده‌(گان)

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، محل کار، رایانشانی (E-mail)، و شماره تماس نگارنده‌(گان) با مشخص کردن نگارنده رابط آورده شود.

چکیده فارسی

مقاله باید دارای چکیده به زبان فارسی (تا 250 کلمه) باشد.

 

واژه‌های کلیدی فارسی

حداکثر شش واژه کلیدی آورده شود.

 

عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی می‌بایست ترجمه دقیق عنوان فارسی باشد.

 نگارنده‌(گان) به انگلیسی

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی و محل کار نگارنده‌(گان) به انگلیسی آورده شود.

 خلاصه انگلیسی

خلاصه انگلیسی (تا  250 کلمه) آورده شود.

 

واژه‌های کلیدی انگلیسی

حداکثر شش واژه کلیدی انگلیسی آورده شود که می‌بایست معادل واژه‌های کلیدی فارسی باشد.

 بخش‌بندی دیگر صفحات مقاله:

* مطالب به ترتیب زیر آورده شود (بخش‌های 2 تا 4 را می‌توان به‌صورت چند زیربخش جداگانه تنظیم کرد.)

 

1   مقدمه

2    روش پژوهش

3    اندازه‌گیری، مشاهده و محاسبه

4    بحث

5    نتیجه‌گیری

تشکر و قدردانی (درصورت نیاز)

پیوست (درصورت نیاز)

منابع

 

* قلم نگارش مقاله برای متن فارسی می‌بایست B Zar با اندازه 12 و برای متن انگلیسی Time New Roman با اندازه 10 باشد.

* درصورت نیاز به آوردن معادل انگلیسی یک واژه فارسی، معادل انگلیسی باید تنها یک بار، و در نخستین بار بکار بردن واژه فارسی، داخل کمانک (پرانتز) آورده شود.

* در متن مقاله، اشاره به منابع می‌بایست به فارسی باشد. برای مرجع تا دو نگارنده، بصورت نام نگارنده‌(گان) و سال انتشار اثر مقاله و برای مرجع بیش از دو نگارنده، نام نگارنده نخست به همراه واژه "و همکاران" و سال انتشار آن نگارش شود.

نمونه: وقتی مرجع جزئی از جمله است به صورت "ثبوتی و عشقی (1351) یا ثبوتی و همکاران (1351) و هنگامی که اضافه بر جمله است، به صورت (تارانتولا و والت، 1982) یا (ویتلینگر و همکاران، 1993)".

جدول‌: جدول‌ها به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شده و هر جدول با بالانویس‌ کوتاه و نوع کمیت همراه با یکا در بالای هر ستون آورده شود.

 

شکل‌: عکس‌ها، نقشه‌ها، منحنی‌ها و نمودارها، می‌بایست با واژه ”شکل“، کیفیت خوب و زیرنویس بسنده و گویا به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. افزون بر این، اگر شکلی دارای قسمت‌های مختلف است، به‌ صورت یک شکل یکپارچه درآید و برای شکل‌هایی که دارای چند قسمت هستند اشاره به آنها در متن به صورت (برای نمونه)، 3-الف، 3-ب، 3-پ و ... باشد. در این صورت در قسمت شکل‌ها، نوشته‌های (الف)، (ب)، (پ) و ... به ترتیب الفبای فارسی از راست به چپ، در بیرون تصاویر، وسط و زیر هر شکل، داخل کمانک آورده شود و در زیرنویس شکل‌ها نیز به آن اشاره گردد.

 

رابطه‌: رابطه‌ها باید به ترتیب با اعداد فارسی داخل کمانک در انتهای سمت راست متن شماره‌گذاری شده و اشاره به آن‌ها در متن با آوردن شماره رابطه داخل کمانک باشد. رابطه‌ها باید با استفاده از Microsoft Equation 3 نگاشته شود و ذکر متغیرها در داخل متن و در رابطه‌ها با شکل و قالب یکسان باشد. رابطه‌ها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 10 نگارش شود.

 یکا:یکاها در دستگاه متری (SI) آورده ‌شوند. علامت اختصاری
یکاها (با استفاده از توان منفی به جای خط کسری یا مانند آن) هنگامی به‌کار می‌رود که قبل از آن‌ها عددی وجود داشته باشد. یکاها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 10 آورده شود.

 

منابع: در پایان مقاله، نخست منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی، به صورت مقاله، کتاب، مرجع اینترنتی و ... (مطابق نمونه‌های زیر)، به‌ترتیب حروف الفبای فارسی یا انگلیسی نگارش شود. منبع‌های با سال‌ متفاوت انتشار، نگارنده‌(گان) به ترتیب صعودی سال انتشار و مربوط به یک سال با اضافه کردن حروف الف، ب، پ و ... یا c,b,a و ... به دنبال سال انتشار آورده شوند.

 نمونه: (مقاله، کتاب و مرجع اینترنتی)

ثبوتی، م.، عشقی، ا. و جواهری، ح.، 1351، زلزله قیر استان فارس 21 فروردین 1351، م. فیزیک زمین و فضا، 1، 25-34.

معظمی گودرزی، خ.، 1351، لرزه‌شناسی، انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی، تهران- ایران.

Journals

Snyder, D. B. and Barazangi, M., 1986, Deep crustal structure and flexure of the Arabian Plate beneath the Zagros collisional mountain belt as inferred from gravity observations, Tectonics, 5, 361-373.

Guitton, A., 2005, Multiple attenuation in complex geology with a pattern-based approach: Geophysics, 70(5), V97–V107.

 

Books

Davis, P. J., and Rabinowitz, P., 1975, Methods of Numerical Integration: Academic Press Inc. Hellman, H., 1998, Great Feuds in Science: Ten of the Liveliest Disputes Ever: John Wiley & Sons, e-book.

 

Electronic journal citation with access date

Mungall, J. E., and Hanley, J. J., 2004, Origins of outliers of the Huronian Super group within the Sudbury Structure: Journal of Geology, 112, 59–70, accessed 20 March 2006;

http://www.journals.uchicago.edu/JG/journal/contents/v112n1.html?erFrom=5036588460214438945Guest.

 

Articles in books

Baker, D. W., and Carter, N. L., 1972, Seismic velocity anisotropy calculated for ultramafic minerals and aggregates, in Heard, H. C., Borg, I. V., Carter, N. L., and Raleigh, C. B., eds., Flow and fracture of rocks: American Geophysical

Union Geophysical Monographs 16, 157–166.

 

Web site (or part of Web site)

Roemmich, D., 1990, Sea-level change,

http://www.nap.edu/books/0309040396/html, accessed 14 July 2003.

 

Oral presentations that are not published in a proceedings or abstract volume

Hubbard, T. P., 1979, Deconvolution of surface recorded data using vertical seismic profiles: Presented at the 49th Annual International Meeting, SEG.

 

Extended abstracts

Constable, S. C., 1986, Offshore electromagnetic surveying techniques: 56th Annual International Meeting, SEG, Extended Abstracts, 81–82.

 

 فرم های مورد نیاز:

 

-فرم_تعارض_منافع 

 

-فرم تعهدنامه