واسنجی پیش‌بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین‌گیری بایزی روی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

3 گروه اموزشی هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 عضو گروه آموزشی علوم زمین دانشکده علوم پایه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این پژوهش، نتایج حاصل از توسعه یک سامانه همادی برای تولید پیش‌بینی احتمالاتی با استفاده از مدل WRF جهت پیش‌بینی بارش روی ایران ارائه می‌شود. سامانه همادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، از اجرای مدل WRF با هشت پیکر بندی فیزیکی متفاوت تشکیل شده است. برای شرایط مرزی و اولیه مدل‌ها از داده‌های جهانی GFS با تفکیک افقی 5/0 درجه استفاده شده است. در این مقاله، روش میانگین‌گیری بایزی (BMA) برای واسنجی پیش‌بینی‌های احتمالاتی بارش 24، 48 و 72 ساعته در پاییز و زمستان 2016-2015 مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌ها شامل دو دوره آموزش (1 سپتامبر 2015 تا 1 دسامبر 2015) و ارزیابی (1 دسامبر 2015 تا 30 فوریه 2016) می‌باشد. پیش‌بینی احتمالاتی بارش تجمعی 24 ساعته با استفاده از نمودار اطمینان‌پذیری، نمودار ROC، امتیاز بریر و امتیاز RPS در آستانه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. هم‌چنین نمودار ارزش اقتصادی پیش‌بینی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که پیش‌بینی احتمالاتی سامانه همادی به روش BMA اعتماد‌پذیرتر و تفکیک‌پذیرتر است، بطوری‌که پس از واسنجی، نموار اطمینان‌‌پذیری و نمودار ROC بهبود قابل توجهی داشته است. نتایج حاصل از درستی‌سنجی نشان می‌دهد که با واسنجیده نمودن امتیاز بریر برای پیش‌بینی 24 ساعته در آستانه‌های 1/0، 5/2، 5، 10، 15 و 25 میلی‌متر به‌ترتیب 24، 30، 32، 36، 39 و 65 درصدکاهش یافته است، برای پیش‌بینی‌های 48 و 72 ساعته نیز امتیاز بریر کاهش یافته است. امتیاز RPS برای پیش‌بینی 24، 48 و 72 ساعته به ترتیب 45، 40 و 38 درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها