دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 307-393 

مقاله پژوهشی

اثرات اقلیم وآلودگی های محیطی برشبکه های برق دراستان خوزستان

صفحه 305-317

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای بارش و دما براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP (مطالعه موردی: شرق استان مازندران)

صفحه 351-364

سید مهدی مرتضوی فر؛ محمد حسین مبین؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اکرامی؛ الهام رفیعی ساردویی