دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-80 
صحت سنجی عملکرد برونداد مدل‌ اقلیمی CMIP6 با داده‌های مشاهده‌ای کرانه‌های مکران

صفحه 22-41

10.22034/jmas.2023.379448.1193

چکاوک خواجه امیری؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور؛ منصور کیانی مقدم


تغییرات مکانی- زمانی ویژگی‌های خشکسالی پیش‌بینی شده ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم

صفحه 68-80

10.22034/jmas.2023.390166.1199

علیرضا قائمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ عبدالحمید بحرپیما؛ پیمان محمودی؛ محمد ذونعمت کرمانی