بررسی اثرهای تغییرات اقلیمی بر دمای آب دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2 اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق، شهرداری تهران

10.22034/jmas.2023.383822.1194

چکیده

در این مقاله اثرهای تغییرات اقلیمی بر روی دمای آب و دمای هوا دریای خزر بررسی شده است. برهمین اساس سه ایستگاه برای هر پارامتر در سه زیر حوزه دریای خزر انتخاب شدند. داده‌های اندازه‌گیری شده از ابتدای سال 1961 تا اواخر سال 2017 و به صورت ماهیانه در اختیار است. این داده‌های از سامانه "برنامه محیط شناسی دریای خزر" دریافت شده است. برای بررسی تغییر اقلیم بر دمای آب و هوا، سری زمانی داده‌ها ترسیم شد. با استفاده از روش رگرسیون خطی روند تغییرات دمای آب بررسی شد. همچنین برای بررسی اثرهای تغییرات اقلیم در تغییرات دمای آب و هوا در ماه‌های مختلف سال، اثرهای کوتاه مدت و فصلی از داده‌های اولیه حذف شدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین تاثیر تغییرات اقلیمی مربوط به دمای آب در خزر میانی مشاهده می‌شود. روند تغییرات دمای آب برای خزر جنوبی، میانی و شمالی به ترتیب عبارت است از: 0036/0 ، 0216/0 و 0156/0 درجه سانتی‌گراد در سال. تغییرات دمایی آب با تغییرات دمایی هوا برای خزر شمالی و میانی کاملاً انطباق دارد ولی برای خزر جنوبی و بخصوص در ماه‌های گرم سال تطابق کاملی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات