بررسی ماندگاری برف بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر لندست 8 (مطالعه موردی: استان اربیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 Science and Research Branch, Daneshgah Blvd, Simon Bulivar Blvd, Tehran

3 دانشکدگان پپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22034/jmas.2023.380920.1192

چکیده

بخش عمده ای از بارندگی ها در مناطق کوهستانی به صورت برف نازل می گردد، جریان حاصل از ذوب برف بخش عمده ای از رواناب ها را تشکیل می دهد که در تامین منابع آبی و تغذیه سفره های آب زیر زمینی موثر می باشد و در برخی مواقع باعث وقوع سیلاب های مخرب می باشد. بنابراین شناخت ویژگی های برف به منزله ی مدیریت موثر منابع آب دارای اهمیت بالایی است. به دلیل شرایط سخت و عدم دسترسی به مناطق کوهستانی، امکان اندازه گیری زمینی مشکل است. بنابراین استفاده از امکانات سنجش از دور به منظور برآورد اطلاعات مربوط به برف بسیار ضروری می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر ماندگاری پوشش برف بوده و همبستگی بین آن ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای می باشد. در این مطالعه ازتصاویر مربوط به ماه های آوریل و ژانویه 2016 و 2019 منطقه مورد مطالعه استفاده کردیم که برای ارتباط بین آن ها شاخص های NDVI و NDSI را مورد محاسبه قرار دادیم، مساحت و همبستگی بین این دو ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که در کلاسه بندی اراضی بیشترین رابطه، رابطه برف با پوشش گیاهی می باشد و روابط همبستگی و مساحت بین دو شاخص نشان دهنده رابطه قوی بین این دو شاخص بوده است. همچنین ضریب کاپا به دست آمده برای سال 2016 به ترتیب 0.96 و 0.99 و برای سال 2019 به ترتیب 0.98 و 0.98 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات