دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 188-200