دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 294-405