تصحیح الگوهای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه نواحی کوهستانی ایران و ایستگاه‌های نمونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رفتار تغییرات روزانه دما و رطوبت نسبی عکس یکدیگر است. با رسم دقیق منحنی تغییرات روزانه این دو متغیر در یک روز عادی مشاهده می‌شود که توزیع این دو متغیر نرمال نیست و یک منحنی چوله به راست است. بنابراین استفاده از ضرایب مساوی برای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه خطا دارد. الگوی برآورد میانگین رطوبت نسبی روزانه فقط نیمی از ساعات شبانه‌روز را شامل می-شود. مسئله بعدی تأثیر اقلیم بر الگوی رفتاری تغییرات دما و رطوبت نسبی است که در روش‌های موجود مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله الگوهای جدیدی را برای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه در ناحیه کوهستانی ایران و ایستگاه‌های نمونه مربوطه ارائه داده است. به این منظور ناحیه کوهستانی منتخب از خوشه‌بندی اقلیمی به روش افرازی میانه محور مشخص شده است. نمونه‌گیری سیستماتیک برای تعیین ایستگاه‌های منتخب انجام سپس الگوی رگرسیونی خطی پس از غربال و آماده‌سازی داده‌ها برازش داده شد. نتایج ارائه شده وجود عرض از مبدأ را در تمامی الگوها تأیید می‌کنند. الگوهای برتر با بررسی آماره‌های لازم و تحلیل باقی‌مانده‌ها ارائه شدند. ضرایب تعیین (R2) و آماره‌های F بدست آمده، نشان می‌دهند الگوها در برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه از توانایی مناسبی برخوردار هستند. در اکثر الگوهای برآورد میانگین رطوبت نسبی روزانه، رطوبت نسبی ساعت 3 در موثرتر است. واسنجی و مقایسه الگوهای ارائه شده در این مقاله با الگوهای رایج نشان از دقت بالای الگوهای پیشنهادی دارد. میانگین مربع خطا (MSE) معیار کارایی الگوهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات