دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-92 (دوره 3 ، شماره 1، بهار 1399) 
واکاوی الگوی بادهای غالب فصل گرم در دشت‌های ایران مرکزی

صفحه 45-62

10.22034/jmas.2020.130881

نیما فریدمجتهدی؛ سمانه نگاه؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق