دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-86 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

صفحه 1-14

10.22034/jmas.2021.311451.1156

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی


سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران

صفحه 15-29

10.22034/jmas.2021.314876.1157

سکینه خان سالاری؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مهدی رهنما