کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا/پژوهشکده هواشناسی

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 کارشناس پژوهشکده محیط زیست

10.22034/jmas.2022.318668.1159

چکیده

گزارش های سازمان های هواشناسی و حفاظت محیط زیست نشان می دهد که کلانشهر تهران نیز از این پدیده بی بهره نیوده است. به عنوان نمونه، این کلانشهر در طوفان رخ داده در روز های اول تا سوم سپتامبرسال 2015، به شدت تحت تاثیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی کانون های گرد و غبار کلانشهر تهران در روزهای طوفانی مذکور به انجام رسیده است. داده های طوفان با استفاده از اطلاعات هواشناسی، حفاظت محیط زیست و داده های باز تحلیل شدهFNL که از بایگانی مرکز پیش بینی محیطی آمریکا و مرکز تحقیقات جوی آمریکا بدست آمد ه است، استخراج شد، سپس با استفاده از مدل جفت شده رفتار و غلظت گرد و غبار، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در ادامه با استفاده از مدل HYSPLIT مسیر ذرات گردو غبار نیز ردیابی شد. نتایج در تحقیق حاضر نشان می دهد که کانون داخلی گردوغبار طوفان مذکور، شرق و جنوب شرق تهران است و کانون منطقه ای نیزکشورهای عراق، عربستان و ترکمنستان می باشند، ردیابی مسیرطوفان با استفاده از مدل HYSPLIT نمایانگر آن است که طوفان پس از ورود به کشور شهرهای گرگان، شاهرود، سمنان، گرمسار، شهریار، تهران، کرج و قم را در بر گرفته و در نهایت در قم نهشت می -کند. نتایج استخراج شده از مدل WRF-Chem مشخص کرد که اوج میزان غلظت گردوغبار تهران(51-200میکروگرم بر متر مکعب) در 2 سپتامبر 2015 ایجادشده، که در محدوده ناسالم طبقه بندی می شود. در آخر اعتبار سنجی مدل انجام گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات