دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 272-366 

مقاله پژوهشی

واکاوی همدیدی توفان‌های گرد و خاک شمال غرب ایران

صفحه 272-286

فرامرز خوش اخلاق؛ فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری؛ صنم کوهی