بررسی دما و نم نسبی همزمان در ایستگاه بوشهر ساحلی برای طراحی تهویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهگاه هواشناسی

2 مشاور - سازمان هواشناسی کشور

چکیده

در این پژوهش داده‌های دمای خشک و نم‌نسبی همزمان ایستگاه بوشهر ساحلی در دوره آماری 2017-1993 برای برآورد مقادیر متناظر با احتمالات 95/0 و 99/0 منحنی تجمعی که در طراحی تهویه مطبوع در سازه‌های بزرگ کاربرد دارد، بررسی شد. برای اینکار از روش‌های گرافیکی و آماری استفاده شد. برای تعیین نم‌نسبی همزمان از میانگین نم نسبی مربوط به دمای برآورد شده استفاده شد.
نتایج نشان داد که روش آماری که در تعیین دمای خشک متناظر با احتمالات مختلف از کل داده‌های سال استفاده می‌کند، نسبت به روشی که از داده‌های فصل و ماه گرم استفاده می‌کنند، برآورد مناسبتری است ولی نسبت به روش گرافیکی، مقادیر بیشتری را بدست می‌دهد. این تفاوت به سبب قرار گیری داده‌های بیشینه در بالای منحنی برازش شده در روش آماری و استفاده از داده‌های دیدبانی در روش گرافیکی رخ داده است. به سبب وجود روند صعودی در دمای خشک و دمای متاظر با احتمالات مختلف، در مناطق ساحلی بوشهر در طراحی تهویه مطبوع در سازه‌هائی با طول عمر پنجاه سال، دمای متناظر با احتمالات 95/0 و 99/0 منحنی تجمعی، به ترتیب 7/1 و 8/1 درجه سلسیوس باید بیشتر از دمائی باشد که به کمک روش گرافیکی معمول و بی‌توجه به روند افزایشی نم نسبی برآورد می‌شود. بنابراین ضمن توصیه به استفاده از روش گرافیکی تعمیم یافته این مقاله، پیشنهاد می‌شود که دمای خشک متناظر با پنج و یک درصد، به ترتیب 1/37 و 2/39 درجه سلسیوس و نم‌نسبی متناظر با آن 0/55 و 0/52 درصد در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها