ارزیابی الگوریتم M5P در برآورد تبخیرتعرق پتانسیل، دمای کمینه و بیشینه (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

3 دانشجوی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران

چکیده

در این پژوهش ارزیابی عملکرد مدل‌ درختی M5P در تخمین سه پارامتر تبخیرتعرق پتانسیل، دمای کمینه و بیشینه انجام شد. داده‌های مورد استفاده از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ساری طی دوره 30 ساله از سال 1367 تا 1397 به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج مدل M5P با ضریب همبستگی برابر 92/0، ریشه میانیگن خطا برابر 25/0 و متوسط مطلق خطا برابر 12/0 دارای عملکرد بهتری در پیش‌بینی تبخیر تعرق پتانسیل نسبت به پیش‌بینی دمای کمینه و بیشنه بوده است. با توجه به آنالیز حساسیت، الگوریتم M5P با متغییرهای ورودی شامل دمای متوسط، ساعات آفتابی، درصد رطوبت هوا، دمای نقطه شبنم و کمبود فشار بخار اشباع دارای بیشترین و با متغییرهای ورودی ساعات آفتابی و سرعت باد دارای کمترین عملکرد درست در پیش‌بینی تبخیر تعرق پتانسیل بوده است. همچنین مشخص شد که پارامتر سرعت باد تأثیر منفی در عملکرد پیش‌بینی مدل M5P در مقدار تبخیر تعرق پتانسیل داشته است.

کلیدواژه‌ها