ارزیابی میزان حساسیت و عدم قطعیت طرحواره‌های مختلف در مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4.5 برای شبیه‌سازی دما و بارش منطقه شمال و غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه اموزشی هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 Yazd Unversity, Yazd, IRAN

4 بخش فیزیک فضا، دانشکده فیزیک، پردیس علوم، دانشگاه یزد

چکیده

هدف مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد مدل اقلیمی منطقه‌ای (RegCM4.5) با شش پارامترسازی مختلف جهت شبیه‌سازی دمای هوای نزدیک سطح زمین و بارش در منطقه شمال و غرب ایران در دوره آماری 2015-1986 در مقطع زمانی فصلی انجام شد. در این بررسی از داده‌های بازتحلیل NNRP2 به عنوان شرایط اولیه و مرزی مدل اقلیمی RegCM4.5 و همچنین شش طرحواره پارامتر‌سازی مختلف برای شبیه‌سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل RegCM4.5 از پتانسیل مناسبی برای شبیه سازی میانگین بارش و دمای سطح زمین برای منطقه شمال و غرب ایران برخوردار است. با توجه به شبیه‌سازی‌های دمای سطح زمین، با استفاده از داده‌های مدل پس از اعمال پس‌پردازش با طرحواره‌های هولتسلاگ- گرل و هولتسلاگ- کو، در مقایسه با سایر شبیه‌سازی‌ها، روی منطقه مورد مطالعه عملکرد بهتری حاصل ‌شد، به طوی‌که برای میانگین بارش فصلی، طرحواره امانوئل در کنار دو طرحواره هولتسلاگ و UW PBL با همبستگی بین 0.55-0.75 و انحراف معیار نرمال نزدیک به 1، پیشنهاد می‌شود. همچنین این تحقیق بر آن است تا با توسعه یک سامانه همادی چندفیزیکی برای مدل RegCM4.5 عملکرد آن را در شبیه‌سازی دما و بارش در منطقه شمال و غرب ایران بررسی کند. بررسی عدم قطعیت مدلRegCM4.5 در پیش‌بینی همادی دما و بارش نشان می‌دهد که با ترکیب طرحواره‌های فیزیکی، می‌توان دامنه عدم قطعیت مدل را کاهش داد و به نتایج پیش‌بینی قابل اعتمادتری از دما و بارش دست یافت. به طوری که برای پیش‌بینی همادی دما طرحواره‌های UW PBL-Grell و Holtslag PBL-Emanuel و برای پیش‌بینی همادی بارش طرحواره Holtslag PBL-Emanuel از عملکرد مناسبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها