واکاوی آماری و طیفی سرعت باد در حاشیه هامون جازموریان در جنوب شرق ایران(مطالعه موردی: ایستگاه ایرانشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان، ایران.

3 استادیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.زاهدان، ایران.

4 استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

در این مطالعه به بررسی روند و نوسانات حاکم بر سرعت باد ایستگاه ایرانشهر در حاشیه شرقی هامون جازموریان در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. برای این منظور از آمار روزانه سرعت باد برای دوره 30 ساله از 1991 تا 2020 استفاده گردیده است. برای تحلیل روند از روش رگرسیون خطی ساده و برای تحلیل چرخه‌ها و جهش سرعت باد از تحلیل طیفی و آزمون همگنی نرمال استاندارد بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل‌های مقدماتی نشان داد که حداکثر سرعت باد روزانه در ماه‌های ژولای، ژوئن و اگوست(فصل گرم) و حداقل آن در ماه‌های نوامبر و دسامبر(پاییز) رخ می‌دهد. نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده نشان داد که سرعت باد طی دوره مورد مطالعه در مقیاس ماهانه روند کاهشی دارد. با این وجود، آماره آزمون همگنی نرمال استاندارد، جهش معنی‌دار در میانگین ماهانه داده‌های سرعت باد را تأیید نمی‌کند. به منظور بررسی تغییرات احتمالی میانگین سرعت باد در قلمرو فرکانس، روش تحلیل طیفی بر روی داده‌های ماهانه و سالانه اعمال گردیده است. چرخه های معنی دار استخراج شده برای داده های سالانه و ماهانه میانگین سرعت باد ایستگاه ایرانشهر حاکی از وجود چرخه‌های کوتاه مدت و میان مدت در داده‌های میانگین سرعت باد ایستگاه مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها