پیش بینی تغییرات بارش در غرب کشور با استفاده از مدل‌ ریزمقیاس گردانی SDSM و سناریوهای واداشت تابشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیارهواشناسی کشاورزی، گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 عضو گروه آموزشی علوم زمین دانشکده علوم پایه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

4 استادیارگروه علوم و مهندسی آب ، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

پیش بینی تغییرات بارش جهت اطلاع از میزان تغییرات آن در آینده و در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این پژوهش به پیش‌بینی تغییرات بارش در غرب کشور پرداخته شد. بدین منظور از داده‌های مدل CanESM2 تحت سه سناریوی RCP2.6 ، RCP4.5 و RCP8.5 با کاربست مدل ریزمقیاس گردانی SDSM بهره گرفته شد و تغییرات بارش دوره (2050-2021) نسبت به دوره پایه (2018-1989) مورد بررسی قرار گرفت. جهت اطمینان از واسنجی و صحت‌سنجی مدل SDSM نیز از شاخص‌های MAE، MSE، RMSE و R2 استفاد شد. نتایج حاصل حاکی از دقت مناسب این مدل در منطقه مورد مطالعه است. نتایج حاصل از بررسی ماهانه بارش در ایستگاه مطالعاتی نشان داد که بارش در دوره (2050- 2021) در اکثرمناطق در دوره اکتبر تا دسامبر و در برخی مناطق علاوه بر این دوره ژانویه تا آوریل نیز بارش افزایش خواهد یافت. بر این اساس انتظار می‌رود میزان بارش در دوره آینده نسبت به دوره پایه بین 05/0 تا 15 درصد به طور متوسط در سطح منطقه مورد مطالعه افزایش یابد. بیشترین تغییرات مربوط به نواحی شمالی و شرقی منطقه مورد مطالعه و کمترین تغییرات نیز مربوط به نواحی جنوبی منطقه مورد مطالعه است. همچنین بیشترین و کمترین تغییرات نیز بر اساس سناریوهای RCP8.5 وRCP2.6 پیش‌بینی شده است. لذا با توجه افزایش و شدت بارش و همچنین کوهستانی بودن منطقه مورد مطالعه لازم است راهکارهای مقابله با سیلاب و مدیریت آن مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها