کارایی معادلات دینامیکی جو در پایش بارش‌های سنگین و فراگیر غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و هواشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور/ ایران

2 دکتری مخاطرات آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظوردرک ساختار دینامیک جو در زمان رخداد بارش های سنگین غرب ایران از دو پایگاه داده استفاده شد. ابتدا با بررسی 14 ایستگاه همدیدی سازمان هواشناسی کشور واقع در منطقه طی سال های 1990 تا 2012 بارش های فراگیر با بیش از 20 میلی متر در منطقه استخراج شد. در گام بعدی با مراجعه به تارنمای مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جوی(ECMWF) با تفکیک افقی 0.125×0.125 درجه جغرافیایی اخذ گردید. برای تحلیل ها از معادلات دینامیکی هم چون تاوایی پتانسیل بر روی سطوح فشاری ، جبهه‌زایی، فرارفت تاوایی نسبی و همگرایی شار رطوبتی استفاده شد. نتایج نشان داد که در زمان رخداد بارش های سنگین و فراگیر ناوه هایی بسیار عمیق با عمق بیش از 20 درجه جغرافیایی تشکیل شده و سامانه هایی هم چون کم فشار قطبی در تراز میانی گسترش می یابد. در این زمان ضمن تشکیل کم فشار های بریده بر روی منطقه مقادیر تاوایی پتانسیل بر روی سطوح همدرگاشت 330 درجه کلوین، در مناطقی هم چون دریای مدیترانه، سیاه و سرخ به بیش از PVU 6 و بر روی منطقه مورد مطالعه به بیش از PVU 3 می رسد.

کلیدواژه‌ها