دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 81-171 
پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه با استفاده از ماشین تعقیب کننده

صفحه 142-157

10.22034/jmas.2023.408087.1204

مجتبی شکوهی؛ مهدی مصری زاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ یاشار فلامرزی