اثرات اقلیم وآلودگی های محیطی برشبکه های برق دراستان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقلیم شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه اقلیم شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
اگرچه بروزپدپده گردوغباروریزگردها، سابقه دیرینه‌ای دراستان خوزستان دارد ولی دردهه ی اخیر، یکی از مناطق قابل تامل ازاین نظر به ویژه درفصول بهارو تابستان می باشدکه پیامدهای منفی ناگواری به دنبال داشته که از بین آنها می توان به اختلال درسیستم های برق رسانی،کوتاهی عمرتجهیزات توزیع، خوردگی، آتش سوزی، شکسته شدن مقره ها وزیان های مالی فراوانی اشاره نمود. باتوجه به اینکه نگهداری ازخطوط برق ازمهم ترین عوامل درپایداری شبکه برق رسانی محسوب می شود، با این حال چون بسیاری ازاین خطوط به علت واقع شدن درمحیط باز وفضای آزاد درمناطقی قرار گرفته که همیشه درمعرض آسیب هایی چون گردوغبار، شن، رطوبت، نمک، مواد شیمیایی و ... هستند که پس از ترکیب شدن با رطوبت، از مدار خارج و شبکه ناپایدارمی شود، بنابراین با توجه به تاثیرسیستمی عملکرد ریزگردها و پارامترهای اقلیمی برتجهیزات شبکه های برق، اطلاعات پارامترهای اقلیمی وتعداد روزهای گردوغباری، ماندگاری وغلظت ومیزان سنجش برداشت آلودگیها ازتجهیزات برق دربازه زمانی(96 تا81) ازسازمانهای هواشناسی، محیط زیست و برق اخذگردید وهشت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک انتخاب شدند و با استفاده ازروش های چگالی معادل نمک رسوب حل شدنی روی سطح مقره ESDD و دیگری چگالی رسوب حل نشدنی برسطح مقره NSDD و شدت آلودگی نشسته شده بر تجهیزات برق آنالیزگردید. بعدازتحلیل اثرات مخرب آلودگی ها برشبکه برق راهکارهای موثرارائه گردید تا با برنامه ریزی مناسب بتوان خسارت ها ی به وجود آمده را به حداقل رسا ند.

کلیدواژه‌ها