کلیدواژه‌ها = الگوهای جوی
بررسی رخداد بارش های فرین شمال شرق ایران طی دوره 2020-2001

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 284-307

10.22034/jmas.2022.347475.1176

مجید بیجندی؛ سید جمال الدین دریا باری؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ آزاده اربابی سبزواری