کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 178-192

10.22034/jmas.2022.342496.1174

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی


الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 331-348

10.22034/jmas.2021.298615.1150

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی


امکان‌سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در ایران با تاکید بر دشت‌های آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 335-354

سهیلا جوانمرد؛ الهام یاراحمدی؛ لیلی خزانه داری


تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 192-201

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد