دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 87-177 
مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود)

صفحه 128-146

10.22034/jmas.2022.339973.1172

محمدرضا شیخ ربیعی؛ حمیدرضا پیروان؛ پیمان دانشکار آراسته؛ مهری اکبری؛ بهارک معتمدوزیری