پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان (مطالعه موردی: شهرهای سنندج و کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jmas.2022.330864.1166

چکیده

تغییرات دمای بیشینه از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر در رشد گیاه و موج گرمایی به عنوان یکی از مخاطرات آب و هوایی بسیار آسیب‌زا، می‌توانند زیست بوم گیاهان را تحت تأثیر قرار دهند. هدف از پژوهش حاضر، پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان در شهرهای سنندج و کرمانشاه طی سال‌های 2050-2020 براساس مدل CanESM2بود. بدین منظور ابتدا داده‌های حداکثر دمای روزانه شهرهای مذکور، طی سال‌های 2005-1961 از سازمان هواشناسی کشور اخذ و با استفاده از نرم افزار ریزگردان SDSM و مدل CanESM2 شبیه‌سازی گردیده و تحت مناسب‌ترین سناریوی RCP برای 31 سال آتی پیش‌بینی شد. سپس با برنامه نویسی در محیط نرم افزار MATLAB و اعمال شاخص Fumiaki بر داده‌های حداکثر دمای پیش‌‌بینی شده ، امواج گرمایی این شهرها طی سال-های 2020 تا2050 شناسایی گردید و به دو دسته امواج گرمایی بلند مدت و امواج گرمایی کوتاه مدت تقسیم شد. طبق شاخص‌های خطاسنجی، سناریوی 5/4 Rcpبرای سنندج و 5/8 Rcp برای کرمنشاه به عنوان کم خطاترین سناریوها جهت پیش‌بینی انتخاب شدند. براساس یافته‌ها، شهر سنندج و کرمانشاه از 2050-2020 امواج بلند مدت تجربه نخواهد کرد و حداکثر تداوم امواج گرمایی در سنندج 5 روزه و در کرمانشاه 4 روزه خواهد بود و امواج گرمایی کوتاه مدت 2 روزه بیشترین فراوانی را خواهد داشت. همچنین طی دوره پیش‌بینی شده، روند دمای حداکثر در هر دو شهر افزایشی و روند امواج گرمایی در سنندج افزایشی و در کرمانشاه کاهشی جزئی بود و بیشترین فراوانی رخ داد امواج گرمایی در این شهرها اغلب در ماه‌های سرد سال پیش‌بینی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات