دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-92 
تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان در امواج گرم استان خوزستان

صفحه 55-67

اشرف برون؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


ارزیابی مدل‌های خطی و داده مبنا در ریز مقیاس‌نمائی بارش و دما در استان خراسان جنوبی

صفحه 68-82

مهدی امیرابادی زاده؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سیدرضا هاشمی؛ حسین خزیمه نژاد