بگارگیری تصاویر ماهواره‌ای مادیس در منشأیابی و تعیین مسیر طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

Science and Research Branch, Daneshgah Blvd, Simon Bulivar Blvd, Tehran

چکیده

اخیراً وقوع طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور به وفورگزارش شده است. جمع آوری و تحلیل به هنگام اطلاعات گردوغبار در مدیریت بهینه برای مقابله و پیشگیری حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق با هدف به روزرسانی اطلاعات و پایش و مسیر یابی گردوغبار در استان خوزستان و غرب کشور از داده‌های اقلیمی و سنجش از دوری (دو دهه اخیر) استفاده شد. استان خوزستان دارای 20 ایستگاه سینوپتیک می‌باشد. در این تحقیق از داده‌های ساعتی در بازه زمانی 2010 تا 2017 استفاده شد، داده‌های ماهواره‌ای سنجنده مادیس محصول MOD021KM در تاریخ‌های مطابق با روزهای گردغباری ثبت شده در ایستگاه، تهیه گردید. جهت بارزسازی گردوغبار، ترکیب رنگی واقعی و شاخص‌های گردوغباری(BTD ، NDDI) اعمال شد، سپس با استفاده از مدل هواشناسی HY SPLIT مسیر و منشاء طوفان گردوغبار در سه تراژکتوری ارتفاعی بررسی و ردیابی گردید. پس از پایش گردوغبار، همبستگی شاخص‌های گردوغبار با متغیرهای مستقل (پارامترهای هواشناسی) مورد بررسی قرارگرفت، نتایج همبستگی نشان داد پارامترهای هواشناسی دما و رطوبت رابطه‌ای با گردوغبارهای استان خوزستان و غرب کشور نداشته‌اند، و از کشورهای همسایه عراق، عربستان، سوریه و اردن وارد شده است بنابراین می‌توان گردو غبار را پدیده‌ای خارجی محسوب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات