کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تغییرات مکانی- زمانی ویژگی‌های خشکسالی پیش‌بینی شده ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 68-80

10.22034/jmas.2023.390166.1199

علیرضا قائمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ عبدالحمید بحرپیما؛ پیمان محمودی؛ محمد ذونعمت کرمانی


ارزیابی خشکسالی به کمک شاخص بارش استاندارد و الگوریتم جنگل تصادفی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 390-405

10.22034/jmas.2021.302576.1153

رمضان واقعی؛ زینب ترابی؛ علیرضا قائمی