نویسنده = مجید آزادی
موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 188-200

10.22034/jmas.2021.286905.1138

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو


واسنجی پیش‌بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین‌گیری بایزی روی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 114-129

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی