تحلیل همدیدی عوامل جوی لغو پرواز در فرودگاه همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران، تهران،ایران

10.22034/jmas.2023.364543.1188

چکیده

تعیین درست شرایط جوی یکی از مهمترین عوامل کاهش هزینه های جانی و مالی در حمل و نقل هوایی می باشد. هدف از این پژوهش تحلیل همدیدی شرایط و عوامل جوی منجربه لغو پرواز در فردگاه همدان می باشد،که از میان پدیده های جوی مؤثر بر لغو پرواز برف، مه، باران، گردوغبار، بارش های رگباری، یخبندان و باد شدیدمورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور برای تبیین شرایط در سطح ایستگاه ازآمار روزانه پارامترهای هواشناسی سرعت باد، متوسط دمای روزانه،دمای خشک،دمای تر،دمای نقطه شبنم،رطوبت نسبی،فشار سطح ایستگاه، فشار بخار آب و مقدار بارش برف و برای بررسی همدیدی از داده‌های ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، نم ویژه، دمای هوا، شاخص امگا، مولفه‌های مداری و نصف‌النهاری باد از تارنمای مرکز پیش-بینی محیطی/علوم جو(NCEP/NCAR) استفاده شد. نتایج نشان داد دو پدیده بارش برف و مه بیشترین نقش را در لغو پروازها دارا هستند که از نظر توزیع زمانی بارش برف بیشتر در بعدازظهرها و مه در ساعات اولیه صبح در فصل زمستان به وقوع پیوسته است. از الگوهای همدیدی در روزهای برفی می توان به فرود عمیق در غرب خاورمیانه و شرق دریای سیاه و مدیترانه اشاره کرد که باعث بارش های سنگین برف در فصل سرد سال می شوند. الگوی همدیدی غالب بوجود آورنده مه در منطقه قرار گیری پرفشار سطحی قوی در زاگرس می باشد که گاها با الگوی فراز سطح 500 هکتوپاسکال همراه شده و شرایط تشکیل مه را در منطقه تشدید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات