ارزیابی کارایی مدل SWMM به منظور بررسی گره های سیل گیر شبکه زهکشی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شرق منطقه شش شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان ، ایران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان ، ایران

10.22034/jmas.2022.360734.1185

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شبکه‌زهکشی و گره‌های سیل‌گیر در دوره پایه و تحت تاثیر تغییر اقلیم برای دروه بازگشت‌های 25 و 50 ساله در شرق منطقه شش تهران با استفاده از مدل SWMM و LARS – WG می باشد. پس از واسنجی مدل SWMM بر اساس وقایع بارش-رواناب مشاهداتی، نتایج واسنجی و صحت سنجی، تطابق بین داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده را تأیید کرد. به طوریکه مقدار ضریب (KGE) در مرحله واسنجی برای رویداد اول، دوم و سوم به ترتیب 70/0، 66/0 و 74/0 و این ضریب در مرحله اعتبار سنجی برای دو رویداد اندازه‌گیری شده به ترتیب 71/0 و 65/0 می‌باشد. شبیه‌سازی مدل برای دوره پایه و تحت تاثیر تغییر اقلیم با دوره بازگشت 25 و 50 ساله اجرا شد و نتایج نشان داد که تعداد گره‌های سیل گیر در دوره پایه (2020 – 1980) و تحت تاثیر تغییر اقلیم سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 (2050 - 2021) برای دوره بازگشت 25 ساله به ترتیب 16، 18 و 20 و تعداد گره‌های سیل گیر در دوره پایه (2020 – 1980) و تحت تاثیر تغییر اقلیم سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 (2100 - 2051) برای دوره بازگشت 50 ساله به ترتیب 20، 26 و 28 می‌باشد. بنابراین، نتایج مدل سازی نشان می دهد که سیستم جمع آوری رواناب سطحی منطقه پژوهش نیاز به بهسازی و اصلاح شیب معابر و ابعاد کانال ها برای انتقال رواناب ناشی از سیلاب را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات