تاثیر خطوط جذبی اوزون بر دمای روشنایی کانالهای مایکروویو ماهواره ای با استفاده از مدل ARTS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه آموزشی فیزیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ، ایران

2 دانشجوی دکتری هواشناسی، دانشگاه هرمزگان

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22034/jmas.2023.346948.1175

چکیده

نسل جدید گمانه زن های مایکروویو، از جمله واحد گمانه زن مایکروویو پیشرفته (AMSU)، روی ماهواره های مدار قطبی NOAA بیش از دو دهه است که اندازه گیری جهانی و پیوسته بخار آب و بسیاری از پارامترهای جوی دیگر را اندازه می گیرد. در ناحیه مایکروویو بخار آب، اکسیژن، نیتروژن و اوزون گازهای فعال جوی می باشند. تمام این گازها در مدلهای انتقال تابش برای محاسبه تابندگی در تابش سنجهای مایکروویو ماهواره ای از جمله AMSU در نظر گرفته نشده اند.
هدف این مقاله بررسی تاثیر اوزون بر دمای روشنایی سنجنده AMSU است. برای این منظور ابتدا، با استفاده از مدل شبیه ساز انتقال تابش جوی (ARTS)، طیف جذبی اوزون در محدوه قرار گیری کانالهای AMSU شبیه سازی و سپس موقعیت این کانالها بر طیف جذبی اوزون نهاده شد. برخی کانالهای گمانه زن AMSU در نزدیکی قله های خطوط جذبی اوزن قرار دارند که می تواند دمای روشنایی این کانالها را تحت تاثیر قرار دهد. برای بررسی کمی، دمای روشنایی تمامی 20 کانال AMSU بدون حضور اوزون و با حضور اوزون شبیه سازی و سپس اختلاف دمای روشنایی (∆TB ) در دو حالت محاسبه گردید. مقادیر ∆TB برای تمام کانالها منفی بدست آمد، یعنی حضور اوزون دمای روشنایی را کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان داد اوزون بترتیب بیشترین تاثیر را بر کانالهای 5 و 1 و 8 گمانه زن AMSU-A و کانالهای 18، 17 و 20 گمانه زن AMSU-B دارد. بیشترین مقدار ∆TB بدست آمده مربوط به کانال 18 با مقدار تقریبی حدود 0.6 درجه کلوین بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات