بررسی و تحلیل همدیدی دماهای حداقل فرین شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق اردبیلی

چکیده

جغرافیدانان بر این اصل معتقد هستند که تغییر اقلیم در قالب رخدادهای فرین بخصوص فرین دما پدیدار می گردد. شناخت تعاملات بین مؤلفه های مختلف گردشگری ، یکی از راهکار های مطلوبی است که برای بررسی تغییرات اقلیمی گردش عمومی جو مورد بررسی قرار می گیرد. تاوایی ، در عرض های میانی از جمله این مولفه ها می باشد. لذا هدف از این تحقیق تحلیل همدیدی دمای حداقل فرین شهرستان تبریز می‌باشد که با استفاده از داده‌های میانگین روزانه طی دوره 1988 تا 2017 از ایستگاه همدیدی شهرستان تبریز، نقشه همدیدی ترکیبی (تراز 500 میلی بار، سطح زمین، امگا و تاوایی)که از نرم افزار GRADS تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است.که ابتدا داده‌ها در نرم‌افزار SPSS با استفاده از روش سلسله مراتبی خوشه بندی و روزهای نماینده جهت بررسی موضوع مربوطه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان دهنده ی تاثیرات تاوایی مثبت (در تراز 500 میلی بار) بر رخداد دماهای فرین که به دلیل وجود سامانه های بندالی، فرارفت هوای سرد عرض های بالا در تراز فوقانی و سیستم های پرفشار (آنتی سیکلون) در سطح زمین است. مقدار امگا در تراز 500 میل بار در کلیه روز ها در منطقه مورد مطالعه مثبت بوده است و در نهایت تاوایی مثبت در تراز 500 میلی بار باعث افت دما در سطح زمین گردیده علاوه برآن سامانه‌های آنتی سیکلونی در سطح زمین هم به دنبال آن باعث کاهش دما و رخداد فرین در ایستگاه شهرستان تبریز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات