بررسی اقلیمی پارامتر تابش در سطح زمین با استفاده از مدل GLDAS طی دوره آماری 30 ساله ( 2010-1981) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا/پژوهشکده هواشناسی

2 کارشناس ارشد پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

چکیده

در سال‌های اخیر تغییر اقلیم باعث تغییراتی در سامانه‌های طبیعی و انسانی شده است. یکی از راه‌‌های جلوگیری از بحران‌های تغییر اقلیم، بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این میان انرژی خورشیدی و سطح زمین سهم بسیاری دارند. در این تحقیق به کمک داده‌های مدل GLDAS با تفکیک افقی 25/0 درجه، میانگین تابش طول موج‌های کوتاه ورودی (In-SWR)، بلند ورودی (In-LWR)، کوتاه خالص (NSWR) و بلند خالص (NLWR) در مقیاس ماهانه و سالانه برای دوره 2010-1981 بررسی گردید. در ژانویه، In-SWR از شرق به غرب و از جنوب به سمت شمال کاهش یافت. مقدار این شار در حوضه‌های زهره و حله بین 244 تا 254 w/m2 متغیر بود. بررسی میانگین NLWR حاکی از مقدار بیشینه آن در قسمت شمال و شمال‌غرب ایران بدلیل عمق کم جو در نواحی کوهستانی و مقدار کمینه آن در جنوب‌شرق کشور است و NSWR در کل کشور مثبت بود . توزیع فضایی پارامترهای تابش در آوریل مشابه ژانویه بود. در این ماه مقدار NSWR بطور تقریبی در کل کشور بیشتر از 191 w/m2 بود . در ژوئیه، In-SWR در شرق بیشینه و In-LWR در سواحل بیشتر افزایش داشت. NSWR در شمال کمینه و NLWR در شمال و جنوب بیشینه بود. مقدار NSWR در حوضه‌های زهره، کارون، کرخه و مرزی غرب بین 230 تا 244 w/m2بود. در اکتبر، In-SWR مشابه ماههای دیگر بود و In-LWR در کویر لوت و مرکزی بیشینه بود. NSWR در سراسر کشور مثبت و NLWR در شمال و شمال‌غرب بیشینه و در جنوب‌شرق کمینه بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات