بررسی اثر تغییر اقلیم بر تولید انگور بی دانه سفید در دوره(2050-2020) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری برونداد مدل) HADCM3مطالعه موردی: ایستگاه گلمکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم محیطی پژوهشکده انگور وکشمش ملایر ایران/کارشناس سازمان هواشناسی خراسان شمالی ایران

2 سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

3 دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه ملایر ؛ایران

4 دانشیار،دکتری باغبانی، عضو هیت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین،ایران

چکیده

از اثرات عمده تغییر اقلیم، تاثیر آن بر میزان تولید محصولات کشاورزی می باشد. انگور یکی از محصولات مهم استراتژیک باغی کشور می باشد. در پژوهش ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل و حداکثر) و بارش براساس مدلHadCM3 در دوره پایه و آینده نزدیک (2020-2050) براساس سناریوهای RCP 8.5و RCP4.5 استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ، ریزمقیاس شدند سپس از داده های روزانه دما (حداقل، حداکثر) بارش، ساعت آفتابی، رطوبت ایستگاه وداده های خروجی ریزمقیاس شده با به کارگرفتن شبکه عصبی پرسپترون در نرم افزار Matlab2018a عملکرد انگور برای آینده ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی شده است. نتایج مدل اقلیمی اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ در آینده نسبت ﺑـﻪ دوره ﭘﺎﯾـه را نشان می دهد. افزایش دﻣﺎی حداکثر در سناریوهای RCP4.5 وRCP8.5 به ترتیب 7/2 و2/3 درجه سانتی گراد و در دﻣﺎی حداقل به ترتیب8/1 و 9/2 درجه سانتی گراد برآورد گردیده است. همچنین ﺑﺎرش سالانه در سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5.به ترتیب 30 و 49 درصد نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافت. نتایج شبیه سازی عملکرد انگور در آینده تحت هر دو سناریوی RCP4.5 وRCP8.5 نشان داد که حداقل عملکرد به ترتیب 7/2 و04/2 و حداکثر عملکرد 3/2 و 3 تن در هکتار. و بطور میانگین عملکرد 54/0و 86/. تن در هکتار کاهش پیدا خواهد نمود. با توجه به یافته های این تحقیق که نشان از کاهش قابل توجه عملکرد انگو دارد، پیشنهاد می شود از برنامه ریزی های لازم توسط سازمان های مرتبط در خصوص استفاده از گونه های سازگار با کم آبی و یا از محصولات جایگزین استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها