مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و بررسی آن با نمایه‌های اقلیمی فرین در فراسنج بارش و تعدادی دیگر از فراسنج‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تحقیقات اداره هواشناسی استان گیلان

2 رییس پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی

چکیده

در این مطالعه با استفاده از داده‌های هواشناسی 30 ساله فراسنج‌های پنج ایستگاه در استان گیلان و محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل، تغییرات اقلیمی در منطقه برای تعدادی از فراسنج‌ها از جمله بارش در منطقه و همچنین نمایه‌های اقلیمی فرین بارشی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل نتایج، سطوح معنی‌داری 1/0، 1، 5 و 10 درصد در نظر گرفته شد. آشکارسازی روند به وسیله آزمون‌های روند من-کندال آماری و گرافیکی، رگرسیون تک متغیره و نمایه‌های اقلیمی فرین با هم مطابقت داشتند. نتایج نشان دادند که در منطقه، رخداد تغییر اقلیم ناشی از متغیرهای سرعت باد و تبخیر و تعرق پتانسیل در جهت افزایش معنی‌دار و برای متغیر رطوبت نسبی در جهت کاهشی معنی‌دار وجود دارد. برای نمونه، شهر رشت دارای روندهای افزایشی 27/0 متر بر ثانیه در دهه برای سرعت باد، 33 میلی‌متر در دهه برای مجموع تبخیر و تعرق پتانسیل در سال و همچنین روند کاهشی 45/0- میلی‌متر در دهه برای میانگین رطوبت نسبی روزانه در دوره 30 ساله مورد مطالعه است. متغیرها و نمایه‌های بارشی دارای سطوح معنی‌داری مناسب برای لحاظ تغییرات اقلیمی نیستند. برآیند مجموع نتایج بیانگر این است که این تغییرات اقلیمی بیشترین وابستگی را در فصل تابستان و کمترین وابستگی را در فصل پاییز دارد.

کلیدواژه‌ها