شبیه سازی جت سطوح پایین(‏LLJ‏) توسط طرح واره های مختلف لایه مرزی مدل ‏WRF_Chem‏ در ‏گردوخاک محلی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده

جت های سطوح پایین در شکل گیری توفان های گردوخاک در مناطق خشک نقش کلیدی دارند. هدف از ‏این مطالعه بررسی توانایی مدل ‏WRF_Chem‏ در شبیه سازی جت سطوح پایین و تعیین معیارهای آن در شکل گیری ‏گردوخاک محلی استان خوزستان می باشد. به این منظور گردوخاک رخ داده در طی روزهای 13 و 14 مارس 2012 ‏انتخاب شد. ساختار همدیدی و میدان باد با استفاده از داده های ‏ERA-Interim‏ تحلیل شد. شبیه سازی نیز با طرح واره گردوخاک ‏GOCART‏ و ‏AFWA‏ و طرح واره لایه ‏مرزی با حروف اختصاری ‏ACM,Bo,‎‏ ‏MYN,‎‏ ‏MYJ,UW ‎و ‏YSU‏ انجام شد.‏
نتیجه حاصل نشان داد که جت سطوح پایین در ایستگاه های واقع شده در ‏سمت راست بیشینه باد شکل گرفته و شکست آن درمیانه روز منجر به افزایش سرعت باد ده متری تا 13 متر بر ثانیه و انتشار گردوخاک محلی می شود.‏
درشبیه سازی معیارهای جت سطوح پایین شامل سرعت باد 20 تا 23، برش مثبت باد بین 8 تا 18 و برش منفی 4 ‏تا 13 متر بر ثانیه تعیین شد. مدل ‏WRF_Chem‏ جت های قوی تر نسبت به داده های ‏ERA_I‏ بر آورد نمود.‏
درصحت سنجی مدل ضریب همبستگی سرعت باد ده متری 83/0 و 7/0 و ‏PM10‎‏ سحطی 68/0 و ‏‏72/0 برای گردوخاک GOCARTو AFWA در طرح واره ی MYN به دست آمد. ‏هماهنگ ترین تغییرات شبانه روزی ‏PM10‎‏ سطحی با طرح واره لایه مرزی ‏MYN‏ و طرح واره گردوخاک ‏AFWA‏ به ‏دست آمد که به عنوان بهترین طرح واره در شبیه سازی گردوخاک محلی تعیین شد.‏

کلیدواژه‌ها