ارزیابی پروفیل های دمای سنجنده مادیس به کمک اندازه گیری های GPS RO در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی- دانشکده عمران- بایل- مازندران- ایران

2 گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،مازندران، ایران

چکیده

در سال های اخیر فنون سنجش از دور مختلفی به منظور اندازه گیری پارامترهای ساختار قائم جوّ زمین مورد استفاده قرار گرفته اند. سنجنده مادیس سوار بر ماهواره های ترا (صبح هنگام) و آکوا (عصرهنگام) قادر به تولید محصولات نمایه جوّی با تفکیک افقی بالا به صورت روزانه و در مقیاس جهانی هستند. در این مطالعه، نمایه های دمای سنجنده مادیس در سال 2015، به کمک نمایه های دمای روش اختفای رادیویی سامانه تعیین موقعیت جهانی (GPS RO) به عنوان مقادیر قابل اعتماد در منطقه ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ابتدا نمایه های دمای GPS RO با مقادیر متناظر حاصل از مشاهدات رادیوگمانه ایستگاه مهرآباد تهران در زمان های مختلف از سال با هم مقایسه شدند و نتایج حاصل، همخوانی بالایی بین مقادیر این دو روش مستقل نشان داد. در تمام فصل های سال، نمایه های دمای مادیس در ارتفاعات زیر 15 کیلومتر دارای اریبی تر به اندازه 2.4 کلوین و بالای 15 کیلومتر از سطح زمین دارای اریبی خشک حدود 3 کلوین نسبت به دمای GPS RO هستند. علاوه بر این، RMSE داده های دمای مادیس به طور میانگین در تمامی لایه های ارتفاعی حدود 4.5 کلوین برآورد شد. همچنین، بررسی توزیع مکانی مقادیر RMSE نمایه های دمای مادیس در منطقه مورد مطالعه نشان داد که رابطه معناداری بین طول و عرض جغرافیایی و میزان دقت نمایه های دمای مادیس وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها