تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هواشناسی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه آموزشی هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

چکیده

دراین مقاله رفتار طوفان همرفتی تهران مورخ 24 آوریل 2017، با ارزیابی الگوهای میان مقیاس و خرد مقیاس و فراسنج های هواشناسی مانند دما، رطوبت، فشار، نقطه شبنم، میدان باد و دید افقی شرح می دهد. این طوفان گرد و خاک به طور معمول همراه با تندی بالای باد، افت دما، افزایش دمای نقطه شبنم، افزایش فشار و در نتیجه کاهش دید رخ می دهد. همچنین تحلیل و ردیابی رخداد مزبور توسط تصاویر ماهواره ای انجام گرفت. بررسی تصاویر گرد و خاک RGB سنجنده EUMETSAT ، در روز ۲۴ آوریل مبین پیشروی گرد و خاک بر روی نواحی غربی، مرکزی ایران و وقوع طوفان در استان تهران بوده و در ساعت UTC ۱۲:۰۰ ابر های سیروس مبین جبهه سرد کاملا به شمال غرب و مرکز ایران پیشروی کرده است. همچنین سری زمانی میانگین روزانه ضخامت نوری هواویزها به منظور بررسی وقوع طوفان گرد و خاک و شدت آن مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد بیشینه مقادیر در روز ۲۴ آوریل در ایران روی استان تهران می باشد که نمایانگر وجود مقادیر بالایی از ذرات معلق در منطقه است. افزایش مقادیرPM10 به عنوان کمیت های نمایش دهنده غلظت ذرات گرد و خاک مربوط به دو ایستگاه دانشگاه شریف و شهرری در ساعت ۱۸:۰۰ محلی، نیز وقوع طوفان گرد و خاک را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها