کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی و همدیدی
بارش همرفتی سیل‌آسا در سواحل خزر با مطالعه طرحواره‌های لایه مرزی سیاره‌ای مدل WRF

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 365-379

مائده فتحی؛ زهرا قصابی؛ پرویز رضازاده؛ احد وظیفه