نویسنده = برومند صلاحی
مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 178-192

10.22034/jmas.2022.342496.1174

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی


اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 193-209

10.22034/jmas.2022.350476.1178

محمدرضا نظری رادثانی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ برومند صلاحی