هواشناسی همدیدی
بررسی سازوکار جت جنب حاره بر وقوع گردوغبارهای شدید جنوب غرب ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 102-114

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.336801.1169

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط بین فعالیت جت جنب حاره با گرد و غبارهای شدید جنوب غرب ایران از داده های ایستگاه های واقع در منطقه طی یک بازه زمانی 16 ساله از 16 ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. پس از استخراج دوره های غبارآلود با استفاده از داده های AOD سنجنده مودیس الگوی فضایی گردوغبار تهیه شد. برای تحلیل شرایط جوی نیز مولفه های موازی و نصف النهاری باد، ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342246.1173

چکیده
  طی دهه‌های اخیر تئوری‌های جدیدی در پی شناسایی برهمکنش بین جریانات پوشن سپهری و وردسپهری مطرح شد. در همین راستا سعی شد تا به بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری و وردسپهری تاوه قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و فراگیر ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده‌های شبکه‌بندی شده GPM برای الگوی فضایی بارش و داده‌های مرکز ملی پیش‌بینی محیطی/علوم ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی همدیدی سازوکار تشکیل چرخندهای بادپناه در رشته‌کوه زاگرس در ایران

حسن حاجی محمدی؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 242-254

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.212037.1089

چکیده
  به منظور بررسی مکانیسم حاکم بر تشکیل چرخندهای بادپناهی در ایران طی یک دوره 18 ساله(2017-2000) با بهره گیری از داده های شبکه بندی شده مرکز ملی پیش بینی های محیطی/علوم جو(NCEP/NCAR) با توان تفکیک 2.5 درجه جغرافیایی و مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جو(ECMWF) با توان تفکیک 0.125 درجه جغرافیایی اقدام به شناسایی پدیده فوق در بادپناه رشته کوه زاگرس شد. برای ...  بیشتر