مدیر مسئول


دکتر علیمحمد نوریان دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی

هواشناسی، مهنسی برق

  • amnoorian21gmail.com

سردبیر


دکتر غلامعلی کمالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

هواشناسی کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهنگ احمدی گیوی عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهلول علیجانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اقلیم شناسی سینوپتیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر امین علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

دکتری مهندسی منابع

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید آزادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

هواشناسی مدلسازی جو و اقیانوس

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم فتاحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید حبیبی نوخندان عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی ، مشهد، ایران

اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیلا جوانمرد عضئ هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعلی کمالی عضو هیئت علمی گروه هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله صداقت کردار عضو انجمن هواشناسی ایران، تهران، ایران

هواشناسی

مدیر علمی و اجرایی


دکتر سهیلا جوانمرد عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علو م جو، تهران، ایران

هواشناسی