هواشناسی فیزیکی
1. موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 188-200

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.286905.1138

چکیده
  هدف این مقاله بررسی عملکرد طرحواره های مختلف در مدل WRF برای تخمین بارش بر روی منطقه‌ی شمال غرب ایران در بارش زمستانی است. با توجه به روابط بین طرحواره‌ها ابتدا با روش گام به گام بهترین طرحواره‌ی پارامتری سازی همرفت با استفاده از مجذور میانگین مربعات (RMSE) و سپس بهترین طرحواره‌ی خردفیزیک انتخاب گردید، سپس در بهترین پیکربندی بدست‌آمده ...  بیشتر

2. واکاوی همدیدی توفان‌های گرد و خاک شمال غرب ایران

فرامرز خوش اخلاق؛ فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری؛ صنم کوهی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 272-286

چکیده
  این پژوهش به‌منظور شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در ایجاد توفان‌های گردوخاک با داده‌های ساعتی میزان دید و با در نظر گرفتن کدهای هواشناسی مربوط به پدیده گردوخاک در 8 ایستگاه هواشناسی واقع در آذربایجان‌های شرقی و غربی توفان‌های گردوخاک برای یک دوره 14 ساله (2010-1996) استخراج شد. سپس با بهره‌گیری از داده‌های شبکه‌بندی شده مرکز پیش‌بینی‌های ...  بیشتر