1. واکاوی همدیدی توفان‌های گرد و خاک شمال غرب ایران

فرامرز خوش اخلاق؛ فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری؛ صنم کوهی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 272-286

چکیده
  این پژوهش به‌منظور شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در ایجاد توفان‌های گردوخاک با داده‌های ساعتی میزان دید و با در نظر گرفتن کدهای هواشناسی مربوط به پدیده گردوخاک در 8 ایستگاه هواشناسی واقع در آذربایجان‌های شرقی و غربی توفان‌های گردوخاک برای یک دوره 14 ساله (2010-1996) استخراج شد. سپس با بهره‌گیری از داده‌های شبکه‌بندی شده مرکز پیش‌بینی‌های ...  بیشتر