شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه تراز- هرکش، استان خوزستان، با استفاده از مجموعه داده NEX-GDDP و مدل بارش- رواناب IHACRES

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 162-178

چکیده
  یادگیری و اعمال روش‌های ریزمقیاس‌نمایی در مطالعات اقلیمی، در کنار به روزرسانی مداوم و فرمت خروجی نامناسب بیشتر روش‌ها و عدم دسترسی به داده‌های برخی ایستگاه‌های مشاهده‌ای وقت‌گیر و طاقت‌فرسا است. با این وجود ناسا با ارائه مجموعه داده جدید ریزمقیاس‌شده NEX-GDDP تحت سناریوهای مسیر غلظت معرف، با دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5، و وضوح مکانی 625 ...  بیشتر